Disclaimer

Juridische Informatie

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en toepassingen die je raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde.
De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mican geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de website van verzekeringskantoor Mican of de websites waarnaar zij een link leggen.

Gebruik van deze internetsite

Mican kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. Mican treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen jou en die derden, tenzij expliciet anders vermeld. Mican draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Mican biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Verzekeringskantoor Mican hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.

Intellectuele eigendomsrechten

Mican, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mican of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Mican geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

Wijzigingen

Zakenkantoor Mican behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen of aan te vullen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.